جندتا سخن حکيمانه از رفقا

خنده فروغي از اشعه جان بخش اسماني است..................ولتر

شخص عاقل و هشيار از تجربيات ديگران استفاده مي كند ولي مردم مغرور مي خواهند همه چيز را خودشان تجربه كنند.......................لرد آويبوري

سياستمدار كسي است كه حوادث فردا.يك ماه بعد و يك سال بعد را پيش بيني كند و بعدا بتواند دلايلي بياورد كه چرا آن حوادث اتفاق نيفتاده..................چرچيل

براي دشمنانت.كوره را آنقدر داغ مكن كه حرارتش خودت را هم بسوزاند.......................شكسپير

جنگ پدر.مرگ است با اين همه ديدين مرگ بهتر از ديدن جنگ است......................ارنست همينگوي

ديگران را همان طور كه هستند بپذير......................ديل كارنيگي

زندگي بدون آزادي مثل جسم بدون روح وآزادي بدون فكر و انديشه مانند روحي نا سالم و مشوش است...........................جبران خليل جبران

كسي كه تملق گفتن بلد است تهمت زدن هم براي او اسان است..............ناپلئون بناپارت

بد بختي دنيا اين است كه اشخاص نادان و كم هوش اعتماد عجيبي به خود دارندو اشخاص دانا و باهوش در شك و ترديد به سر مي برند...............................بر تراند راسل

/ 0 نظر / 5 بازدید