امام رفت

امام رفت و زمین ماند و مانیز بر زمین ماندیم.با داغ جراحتی سخت بر دل و بار سنگینی بر دوش.

 امام رفت تا بار تکلیف ما بر گرده عقل و اختیارمان بار شود و همان سان که سنت لاتغیر خلقت بوده است.

 چرخهبلیات مارا نیز به میدان کشد و آزموده شویم و این آیت ربانی درست درآید

که

ولنبلوکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین

/ 0 نظر / 7 بازدید