يک نکته

 

امروز توی مطالبی که از قبل يادداشت کرده بودم نگاهی انداختم

از امام محمد باقر يه چيزی رو ديدم

که فرمودند:

ايمان دارای ۱۰ درجه است .نردبانی را می ماند که ده پله دارد .آنکه در پله دوم ايمان قرار گرفته شايسته نيست به کسی که در پله نخست قرار دارد بگويد تو ارزشی نداری به همين ترتيب تا آخرين پله ايمان. بنابراين آنکه يک درجه از تو پايينتر است نبايد از چشم تو بيفتد چرا که توام از چشم آنکه يک پله بالاتر است می افتی. راه درست اين است که اگر با کسی برخورد کردی که ايمان وی از تو پايين تر است با مدارا او را بالا بياوری به گونه ای که نشکند و نرنجد دست او را بگيری .اگر در اين راه کسی را شکستی و آبروی مومنی را ريختی بايد آن را جبران کنی.

/ 1 نظر / 5 بازدید