انتظار

 

ترا غائب ناميده اند چون ظاهر نيستي نه اينکه حاضر نباشي .غيبت به معناي حاضر نبودن تهمت ناروايي است که به تو زده اند و آنانکه براين پندارند فرق ميان ظهور و حظور را نميدانند.آمدندت که در انتظار آنيم به معناي ظهور است نه حضور .جمعه که از راه ميرسد صاحب دلان دل از دست ميدهند و قافله دلهاي بيقرار روي به قبله ميکنند و آمدنت را به انتظار مينشينند.اي قبله هر قافله اي و اي شبروان را مشعل اينک با ديوانگاني از خيل منتظرانت سرود انتظار را زمزمه مي کنيم.

/ 0 نظر / 7 بازدید