بهاران،از كجاست كه روح روييدن و سبز شدن ناگاه در تن خاك مرده پيدا می‌آيد؟

و از كجاست كه روح شكفتن وناگاه از تن چوب خشك چندين برگ‌های سبز و شكوفه‌های سفيد و زرد و سرخ بر می‌آورد.

بهاران راز رستاخيز پس از مرگ و قبرستان مزارعی هستند كه در آنها بذر مردگان افشانده‌اند و جسم تا نميرد كجا رستاخيز پذيرد ؟

با بهاران روزی نو ميرسد و ما همچنان چشم براه روزگاری نو.

اكنون كه جهان و جهانيان مرده‌اند، آيا وقت آن نرسيده است كه مسيحای موعود سر رسد؟

و يحی الارض بعد موتها

/ 0 نظر / 3 بازدید