يافاطمه الزهراء

                    بر حاشيه برگ شقايق بنويسيد    

                                                                 گل تاب فشار در و ديوار ندارد

/ 0 نظر / 3 بازدید